Bitten By Mosquitoes

I recently returned from a adventure trip in the Finnish Lapland. A journey of a total of 2400 km (1491 mi) by car and a hike that I didn’t count the distance off. The mosquitoes came in July and one thing is for sure, throughout entire life I have not been bitten by mosquitoes so much as on this trip. And it was worth it. The nature of Finnish Lapland is so incredibly beautiful. Here are some of my photos:

SVENSKA: Jag återvände nyligen från en äventyrsresa i finska Lappland. En resa på totalt 2400 km (240 mil) med bil och en vandring som jag inte alls räknade längden på. Myggorna kommer i juli och en sak är säker, under hela mitt liv har jag inte blivit så myggäten som nu. Men det var värt det. Lapplands natur är så otroligt vacker! Här är några av mina bilder från resan:

SUOMEKSI: Suuri seikkailumatka Suomen Lapissa on saatu päätökseen. Matkaa kertyi autolla yhteensä 2400 km. Vaelluksen pituutta en laskenut. Hyttyset tulevat heinäkuussa, ja yksi asia on varma, koko elämäni aikana en ole tullut syödyksi niin paljon kuin tällä reissulla. Mutta se oli sen arvoista. Lapin luonto on niin uskomattoman kaunis! Tässä muutamia valokuvia matkalta:

Opel_Vivaro
Before a long journey it is worthwhile to look over the car. SVENSKA: Innan en lång resa lönar det sig att se över bilen. SUOMEKSI: Ennen pitkää matkaa kannattaa tehdä autolle tarvittavat huollot.
LandRoverDefender
The roads in the arctic area can be in bad condition. Then more robust equipment is needed. SVENSKA: Vägarna i Lappland kan vara svårframkomliga. Då behövs en mera robust utrustning. SUOMEKSI: Lapin tiet saattavat olla huonossa kunnossa. Silloin tarvitaan vankempia ajoneuvoja perille pääsemiseksi.
Hammock_Camping
Did you know that in the year 2019 I have slept 30 nights in a hammock? And I love it! SVENSKA: Visste du att jag under år 2019 har sovit 30 nätter i en hängmatta. Härligt! SUOMEKSI: Tiesitkö, että tänä vuonna olen nukkunut 30 yötä riippumatossa. “Ihanaa leijonat Ihanaa!”
NationalPark
In Lapland you can hike to many rivers and lakes. But, do you see what’s wrong with this picture? SVENSKA: I Lappland kan du vandra till många älvar och sjöar. Men, ser du vad har gått på tok i den här bilden? SUOMEKSI: Lapissa voit vapaasti retkeillä monille joille ja järville. Mutta näetkö mitä tässä kuvassa on vikana?
Lapland_Stream
Most of the rivers in Lapland are very shallow and relatively easy to cross. SVENSKA: De flesta av älvarna är mycket grunda och relativt lätta att ta sig över. SUOMEKSI: Suuri osa Lapin joista on erittäin matalia ja suhteellisen helppoja ylittää.
Lapland_River
In the face of this, there is a lot of power in the waterways and nothing can stop the river when it chooses to take a new route. SVENSKA: Trots detta så finns det mycket kraft i vattendragen och inget kan stoppa älven då den väljer en ny rutt. SUOMEKSI: Siitä huolimatta matalassa vedessä on paljon voimaa eikä mikään voi pysäyttää jokea, kun se valitsee uuden reitin.
Olympus_Diver
Shallow water provided the opportunity to try something new: Olympus TOUGH TG-6. SVENSKA: Grunt vatten gav oss möjligheten att pröva på något nytt: Olympus TOUGH TG-6. SUOMEKSI: Matala vesi tarjosi mahdollisuuden kokeilla jotain aivan uutta: Olympus TOUGH TG-6.

5 days of camping for a shot

I planned to stay in the Finnish archipelago for two days and one night to get a shot of the Orrengund lighthouse at sunset. Bad weather with rain and storm forced me to stay on the island for five days and three nights. But finally it show up, a colorful sunset that lasted thirty minutes.

SVENSKA: Jag hade planer på att stanna i den finska skärgården i två dagar och en natt för att få ett foto av Orrengunds fyr vid solnedgången. Dåligt väder tvingade mig att stanna på ön fem dagar och tre nätter. Slutligen visade sig solen med en färgstark solnedgång som varade i dryga trettio minuter.

SUOMEKSI: Suunnittelin olla Suomen saaristossa kaksi päivää ja yhden yön, jotta saisin kuvan Orrengundin näkömajakasta auringonlaskun aikaan. Huono säätilanne pakotti minut pysymään saarella viisi päivää ja kolme yötä. Ja lopulta se näyttäytyi, värikäs auringonlasku, joka kesti reilut kolmekymmentä minuuttia.

Orrengrund_majakka

 

Hammock_camping_2019

One of the most important tools a photographer needs is time, sometimes a lot of time. And extra food in my case, which I happily had with me.

SVENSKA: Så ett av de viktigaste verktygen som en fotograf behöver är tid, ibland mycket tid. Extra mat behövdes också i mitt fall, som jag lyckligtvis hade med mig.

SUOMEKSI: Yksi tärkeimmistä työkaluista, joita valokuvaaja tarvitsee, on aika, joskus hyvinkin paljon aikaa. Ja ylimääräistä ruokaa minun tapauksessani, jota onneksi sattui olemaan mukana.

Orrengrund_Fyr

The most important activity on the island in these days are the pilot services. The pilot vessels were in use 24 hours a day, seven days a week.

SVENSKA: En av de viktigaste aktiviteterna på ön är lots-tjänsterna. Lotsbåtarna är i bruk dygnet runt, sju dagar i veckan.

SUOMEKSI: Saaren luotsipalvelut ovat hyvin tärkeitä Suomenlahden laivaliikenteelle. Luotsiveneet ovat käytössä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa.

Orrengrund_lighthouse

Greener Photos 2019

KingSong_16
King Song 16c, electric unicycle (Fujifilm X100F).

Concerns about climate change have encouraged people around the globe to make changes on a personal level to reduce the burden on the environment. What can a professional or hobby photographer do? Are there simple methods available for us? Here are some examples of what kind of change I intend to do or have done to make my photography much more greener:

 1. Instead of using my car, I will travel by bicycle, bus, train, electric unicycle or simply just walk.
 2. I shall limit my traveling to my hometown and municipalities nearby.
 3. Photography from an airplane have been replaced with drone photography.
 4. I charge all my batteries with the energy from solar cells or other green sources.
 5. I will print my images only in standard format to avoid waste in form of paper strips.
 6. I have reduced my use of cloud services and save my photos on an external hard drive and SD cards.
 7. I am happy with the equipment I have and do no longer buy the newest and latest on the gear market.
 8. If I buy something new I try to find a new use for the leftover material. My GoPro camera package is now used as a pen stand.
 9. Many camera brands force customers to buy new equipment when they develop something new. I chose Fujifilm because they have updated the software on my camera (so far, three times), instead of releasing a new model. Such a responsible business plan also saves a lot of my money!
 10. I take very good care of all my gears. This increases the resale value, if I decide to purchase something new.
Electric_Unicycle_Selfie
Riding an electric unicycle is faster and safer than many believe.

Do you have a good idea of ​​how we can get greener footsteps as a photographer? If so, put it into action!

Reitsaari_Mavic2pro
Winterwonderland nearby us (DJI Mavic 2 Pro).
Greener_Foot_Step
Put your green ideas into action (GoPro 8 Hero pen stand)!

 

SVENSKA: Oron om klimatförändringar har uppmuntrat människor runt om i världen att göra förändringar i sitt sätt att leva och för att minska belastningen på miljön. Vad kan en professionell eller hobbyfotograf göra för att spara på miljön? Kan vi finna det enkla metoder för att få resultat? Här är några exempel på vilken typ av förändring jag tänker göra eller har gjort för att göra mitt verksamhet grönare:

 1. I stället för att använda min bil, skall jag cykla, åka med buss, tåg, eller en elektrisk enhjuling, eller helt enkelt bara promenera.
 2. Jag tänker begränsa min resor för den största delen till min hemstad med omliggande kommuner.
 3. Jag har upphört med att fotografera från flygplan och använder mig av en drönare i stället.
 4. Jag laddar alla mina batterier med energi från solceller eller från andra gröna källor.
 5. Jag kommer bara att skriva ut mina bilder i standardformat för att undvika avfall i form av pappersremsor.
 6. Jag har radikalt minskat min användning av molntjänster och sparar mina foton på en extern hårddisk och SD-kort.
 7. Jag är nöjd med den utrustning jag har och köper inte längre det senaste och bästa som finns att tillgå.
 8. Om jag köper något nytt försöker jag hitta en ny användning för det överblivna materialet. Min GoPro förpackning t.ex används nu som ett pennstativ.
 9. Många kameramärken tvingar kunderna att köpa ny utrustning när de utvecklar något nytt. Jag valde Fujifilm eftersom de har uppdaterat programvaran på kameran (hittills tre gånger) istället för att släppa ut en ny modell. Tillverkarens ansvarsfulla inställning till kundens resurser sparar också miljön!
 10. Jag tar väldigt bra hand om min utrustning. Detta förbättrar återförsäljningsvärdet, ifall jag bestämmer mig för att köpa något nytt.

Har du en bra idé på hur vi kan minska påverkan på miljön som fotograf? Om så är fallet, förverkliga det!

SUOMEKSI: Ilmastonmuutokseen liittyvät huolenaiheet ovat kannustaneet ihmisiä ympäri maailmaa muuttamaan elämäntapaansa ja vähentämään ympäristökuormitusta. Mitä ammattilainen tai harrastajavalokuvaaja voi tehdä ympäristön säästämiseksi? Voimmeko löytää yksinkertaisia menetelmiä tulosten aikaansaamiseksi? Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, millaisia ​​muutoksia aion tehdä tai olen jo tehnyt vähentääkseni ympäristön kuormitusta:

 1. Auton käyttämisen sijasta ajan pyörällä, matkustan bussilla, junalla tai sähköisellä pyörällä tai vain kävelen.
 2. Aion rajoittaa matkustamista ja tutustua enemmän kotikaupunkiini ja lähikuntiin.
 3. Olen lopettanut valokuvaamisen lentokoneesta ja käytän nyt dronea ilmakuvauksiin.
 4. Lataan kaikki akut aurinkokennoilla tai muista vihreistä lähteistä.
 5. Tulostan kuvat ainoastaan vakiokoossa, jotta vältän jätteet paperisilppujen muodossa.
 6. Olen vähentänyt pilvipalvelujen käyttöä ja tallentanut valokuvat ulkoiselle kiintolevylle ja SD-kortille.
 7. Olen tyytyväinen tuotteisiin, joita minulla on, enkä enää kerää uusinta uutta saatavilla olevaa.
 8. Jos ostan jotain uutta, yritän löytää muuta käyttötarkoitusta jäljelle jääneelle materiaalille. Esimerkiksi GoPro-pakkauksen muovikoteloa käytetään nyt kynäkotelona.
 9. Monet kameravalmistajat pakottavat asiakkaat ostamaan uusia laitteita, kun he kehittävät jotain uutta. Valitsin Fujifilmin, koska he ovat päivittäneet kameran ohjelmiston (kolme kertaa) uuden mallin julkaisemisen sijaan. Myös valmistajan vastuullinen asenne asiakkaan resursseihin säästää ympäristöä!
 10. Pidän kaikki laitteet erittäin hyvässä kunnossa. Tämä parantaa jälleenmyyntiarvoa, mikäli päätän ostaa jotain uutta.

Onko sinulla ideoita siitä, miten voi rasittaa ympäristöä vähemmän valokuvaajana? Jos näin on, tee se!

Drone photography near me

The_Watch_Tower
The City of Kotka, Finland

During the year 2019, I will expand my photographic activities by also photographing with a drone. Did you know that the drone can be used for portrait or interior photography? The best way to succeed with this is to follow all the rules that are in force where you are flying. In Finland, the pilot can download all the information he or she may need from droneinfo.fi. More pictures taken with my Mavic 2 Pro can be found at my 500px portfolio.

Mavic2_FlyMore
DJI Mavic 2 Pro

SVENSKA: Under året 2019 utvidgar jag min fotografiska verksamhet genom att också fotografera med en drönare. Visste du att det går att använda en drönare framgångsrikt för porträtt- eller interiörfotografering? Det bästa sättet att lyckas med detta är att följa alla de regler som är ikraft där du är verksam. I Finland kan piloten ladda ner all den information han eller hon kan behöva från droneinfo.fi. Fler bilder som är tagna med min Mavic 2:a hittar du på 500px.

Mavic2pro

SUOMEKSI: Vuoden 2019 aikana laajennan toimintaani käyttämällä myös droonia valokuvien ottamiseen. Tiesitkö, että droonilla on mahdollista ottaa muotokuvia tai tallentaa kuvia talojen sisustuksista? Paras tapa menestyä tässä on noudattaa kaikkia sääntöjä, jotka ovat voimassa maassa missä asutaan. Suomessa kaikki tarvittavat tiedot on saatavilla osoitteessa droneinfo.fi. Lisää minun ottamia kuvia Mavic 2 Pro:lla löytyy tästä: 500px.

Reitsaari
Reitsaari Island, Kotka Finland
screen_mavic2pro
Droneinfo App, Android/iOS