Five Artists Five Colors

During the weekend it was arranged an “Open House” event in my home town to five artists’ homes and studios. I decided to visit everyone with my Fujifilm X100F camera in my hands. The event took place here in the city of Kotka, Finland. Enjoy my journey through the colors below.

SVENSKA: Under helgen arrangerades det ett “Öppet Hus” -evenemang i min hemstad till fem konstnärers och hem och ateljéer. Jag bestämde mig för att besöka dom alla med Fujifilm X100F-kameran i min hand. Evenemanget ägde rum här i staden Kotka, Finland. Följ du också med på min resa genom fotografierna nedan.

SUOMEKSI: Viikonloppuna kotikaupungissani järjestettiin “Avoimet ovet” -tapahtuma viiden taiteilijan koteihin ja ateljeisiin. Päätin vierailla kaikissa kohteissa kamera kädessä. Olin kiinnostunut tutkimaan millainen värimaailma luodaan viiden taiteilijan voimin. Tervetuloa mukaan matkalle alla olevien kuvien kautta!

Kata_Ogard
Kata Ögård
Irina_Veressotskaia
Irina Veressotskaia
Vuokko_Salmenkivi_1
Vuokko Salmenkivi (to the left / till vänster / vasemmalla)

Vuokko_Salmenkivi_2

Mari_Sihvonen
Mari Sihvonen
Liisa_Makela
Liisa Mäkelä

My photos are shown in the order I did the art round. This was an interesting weekend and the artistic offerings in our city are incredibly varied. Good work!

SVENSKA: Bilderna visas i den ordningsföljd som jag gjorde konst-rundan. Det här var ett intressant veckoslut och det konstnärliga utbudet i vår stad är helt otroligt varierande. Bra jobbat!

SUOMEKSI: Kuvat näkyvät siinä järjestyksessä, jossa tein taidekierroksen. Tämä oli mielenkiintoinen viikonloppu ja taiteellinen tarjonta Kotkan alueella on uskomattoman monipuolinen. Hyvää työtä!

My 富士フイルム Fujifilm

My annual Adobe Creative Cloud membership has now come to an end. As a replacement, I edit now my raw photos with Capture One Pro Fujifilm along with the DxO Nik Collection 2. Has this change of software provided me any benefits? Oh yes! Here are the key benefits listed:

 1. The image file is clearer, with better dynamics.
 2. The colors look better, which is the result of good cooperation between the manufacturers.
 3. The speed of my computer tripled since I removed the CC. This saves my time in front of the screen for other activities.

Are there any negative aspects to the change? Lightroom and Photoshop are unbeatable in terms of editing possibilities. But on the other hand, I have not engaged in photo manipulation so this is a feature that I can’t go long for.

I have now opened a new Instagram profile where all pictures are taken with Fujifilm cameras and all raw files are converted to jpg with Capture One Pro Fujifilm.

PluGIn_1

SVENSKA: Mitt årliga Adobe Creative Cloud medlemskap har nu kommit till sitt slut. Som en ersättare editerar jag nu mina raw-foton med Capture One Pro Fujifilm tillsammans med DxO Nik Collection 2. Har bytet av programvarorna gett mig några fördelar? Självklart! Här är de viktigaste fördelarna listade:

 1. Bildfilen är klarare, med bättre dynamik.
 2. Färgerna ser bättre ut, vilket är resultatet av ett gott samarbete mellan tillverkarna.
 3. Hastigheten på min dator tredubblades sedan jag tog bort CC:n. Sparar nu min tid framför skärmen till annan verksamhet.

Finns det några nackdelar med bytet? Lightroom och Photoshop är oslagbara vad det gäller editerings-möjligheter. Men och andra sidan så har jag inte ägnat mig åt foto-manipulering så detta är en funktion som jag därför inte kan sakna.

Jag har nu öppnat en ny Instagram-profil där alla mina bilder är tagna med Fujifilm-kameror och raw-filerna är editerade med Capture One Pro Fujifilm.

 

Carl_Irjala

SUOMEKSI: Vuotuinen Adobe Creative Cloud -jäsenyyteni on nyt päättynyt. Muokkaan nyt valokuviani Capture One Pro Fujifilm -sovelluksella käyttäen myös DxO Nik Collection 2. Onko tämä ohjelmistomuutos antanut minulle mitään etuja? Kyllä! Tässä on lueteltu tärkeimmät edut tähän mennessä:

 1. Kuvatiedostot ovat selkeämpiä ja niissä on parempi dynamiikka ohjelmistovaihdoksen jälkeen.
 2. Värit näyttävät paremmilta, mikä on seurausta hyvästä yhteistyöstä valmistajien välillä.
 3. Tietokoneeni nopeus kolminkertaistui heti kun Adobe Creative Cloud oli poistettu koneestani. Tämä vähentää aikaani näytön edessä.

Onko muutoksessa negatiivisia näkökohtia? Lightroom ja Photoshop ovat lyömättömiä editointimahdollisuuksien suhteen. Mutta toisaalta, en ole harjoittanut valokuvamanipulaatiota, joten tätä ominaisuutta en osaa kaivata.

Olen nyt avannut uuden Instagram-profiilin. Siinä kaikki kuvat on otettu Fujifilm-kameroilla ja raakatiedostot on muutettu jpg:ksi Capture One Pro Fujifilm -sovelluksella.

Bitten By Mosquitoes

I recently returned from a adventure trip in the Finnish Lapland. A journey of a total of 2400 km (1491 mi) by car and a hike that I didn’t count the distance off. The mosquitoes came in July and one thing is for sure, throughout entire life I have not been bitten by mosquitoes so much as on this trip. And it was worth it. The nature of Finnish Lapland is so incredibly beautiful. Here are some of my photos:

SVENSKA: Jag återvände nyligen från en äventyrsresa i finska Lappland. En resa på totalt 2400 km (240 mil) med bil och en vandring som jag inte alls räknade längden på. Myggorna kommer i juli och en sak är säker, under hela mitt liv har jag inte blivit så myggäten som nu. Men det var värt det. Lapplands natur är så otroligt vacker! Här är några av mina bilder från resan:

SUOMEKSI: Suuri seikkailumatka Suomen Lapissa on saatu päätökseen. Matkaa kertyi autolla yhteensä 2400 km. Vaelluksen pituutta en laskenut. Hyttyset tulevat heinäkuussa, ja yksi asia on varma, koko elämäni aikana en ole tullut syödyksi niin paljon kuin tällä reissulla. Mutta se oli sen arvoista. Lapin luonto on niin uskomattoman kaunis! Tässä muutamia valokuvia matkalta:

Opel_Vivaro
Before a long journey it is worthwhile to look over the car. SVENSKA: Innan en lång resa lönar det sig att se över bilen. SUOMEKSI: Ennen pitkää matkaa kannattaa tehdä autolle tarvittavat huollot.
LandRoverDefender
The roads in the arctic area can be in bad condition. Then more robust equipment is needed. SVENSKA: Vägarna i Lappland kan vara svårframkomliga. Då behövs en mera robust utrustning. SUOMEKSI: Lapin tiet saattavat olla huonossa kunnossa. Silloin tarvitaan vankempia ajoneuvoja perille pääsemiseksi.
Hammock_Camping
Did you know that in the year 2019 I have slept 30 nights in a hammock? And I love it! SVENSKA: Visste du att jag under år 2019 har sovit 30 nätter i en hängmatta. Härligt! SUOMEKSI: Tiesitkö, että tänä vuonna olen nukkunut 30 yötä riippumatossa. “Ihanaa leijonat Ihanaa!”
NationalPark
In Lapland you can hike to many rivers and lakes. But, do you see what’s wrong with this picture? SVENSKA: I Lappland kan du vandra till många älvar och sjöar. Men, ser du vad har gått på tok i den här bilden? SUOMEKSI: Lapissa voit vapaasti retkeillä monille joille ja järville. Mutta näetkö mitä tässä kuvassa on vikana?
Lapland_Stream
Most of the rivers in Lapland are very shallow and relatively easy to cross. SVENSKA: De flesta av älvarna är mycket grunda och relativt lätta att ta sig över. SUOMEKSI: Suuri osa Lapin joista on erittäin matalia ja suhteellisen helppoja ylittää.
Lapland_River
In the face of this, there is a lot of power in the waterways and nothing can stop the river when it chooses to take a new route. SVENSKA: Trots detta så finns det mycket kraft i vattendragen och inget kan stoppa älven då den väljer en ny rutt. SUOMEKSI: Siitä huolimatta matalassa vedessä on paljon voimaa eikä mikään voi pysäyttää jokea, kun se valitsee uuden reitin.
Olympus_Diver
Shallow water provided the opportunity to try something new: Olympus TOUGH TG-6. SVENSKA: Grunt vatten gav oss möjligheten att pröva på något nytt: Olympus TOUGH TG-6. SUOMEKSI: Matala vesi tarjosi mahdollisuuden kokeilla jotain aivan uutta: Olympus TOUGH TG-6.

Greener Photos 2019

KingSong_16
King Song 16c, electric unicycle (Fujifilm X100F).

Concerns about climate change have encouraged people around the globe to make changes on a personal level to reduce the burden on the environment. What can a professional or hobby photographer do? Are there simple methods available for us? Here are some examples of what kind of change I intend to do or have done to make my photography much more greener:

 1. Instead of using my car, I will travel by bicycle, bus, train, electric unicycle or simply just walk.
 2. I shall limit my traveling to my hometown and municipalities nearby.
 3. Photography from an airplane have been replaced with drone photography.
 4. I charge all my batteries with the energy from solar cells or other green sources.
 5. I will print my images only in standard format to avoid waste in form of paper strips.
 6. I have reduced my use of cloud services and save my photos on an external hard drive and SD cards.
 7. I am happy with the equipment I have and do no longer buy the newest and latest on the gear market.
 8. If I buy something new I try to find a new use for the leftover material. My GoPro camera package is now used as a pen stand.
 9. Many camera brands force customers to buy new equipment when they develop something new. I chose Fujifilm because they have updated the software on my camera (so far, three times), instead of releasing a new model. Such a responsible business plan also saves a lot of my money!
 10. I take very good care of all my gears. This increases the resale value, if I decide to purchase something new.
Electric_Unicycle_Selfie
Riding an electric unicycle is faster and safer than many believe.

Do you have a good idea of ​​how we can get greener footsteps as a photographer? If so, put it into action!

Reitsaari_Mavic2pro
Winterwonderland nearby us (DJI Mavic 2 Pro).
Greener_Foot_Step
Put your green ideas into action (GoPro 8 Hero pen stand)!

 

SVENSKA: Oron om klimatförändringar har uppmuntrat människor runt om i världen att göra förändringar i sitt sätt att leva och för att minska belastningen på miljön. Vad kan en professionell eller hobbyfotograf göra för att spara på miljön? Kan vi finna det enkla metoder för att få resultat? Här är några exempel på vilken typ av förändring jag tänker göra eller har gjort för att göra mitt verksamhet grönare:

 1. I stället för att använda min bil, skall jag cykla, åka med buss, tåg, eller en elektrisk enhjuling, eller helt enkelt bara promenera.
 2. Jag tänker begränsa min resor för den största delen till min hemstad med omliggande kommuner.
 3. Jag har upphört med att fotografera från flygplan och använder mig av en drönare i stället.
 4. Jag laddar alla mina batterier med energi från solceller eller från andra gröna källor.
 5. Jag kommer bara att skriva ut mina bilder i standardformat för att undvika avfall i form av pappersremsor.
 6. Jag har radikalt minskat min användning av molntjänster och sparar mina foton på en extern hårddisk och SD-kort.
 7. Jag är nöjd med den utrustning jag har och köper inte längre det senaste och bästa som finns att tillgå.
 8. Om jag köper något nytt försöker jag hitta en ny användning för det överblivna materialet. Min GoPro förpackning t.ex används nu som ett pennstativ.
 9. Många kameramärken tvingar kunderna att köpa ny utrustning när de utvecklar något nytt. Jag valde Fujifilm eftersom de har uppdaterat programvaran på kameran (hittills tre gånger) istället för att släppa ut en ny modell. Tillverkarens ansvarsfulla inställning till kundens resurser sparar också miljön!
 10. Jag tar väldigt bra hand om min utrustning. Detta förbättrar återförsäljningsvärdet, ifall jag bestämmer mig för att köpa något nytt.

Har du en bra idé på hur vi kan minska påverkan på miljön som fotograf? Om så är fallet, förverkliga det!

SUOMEKSI: Ilmastonmuutokseen liittyvät huolenaiheet ovat kannustaneet ihmisiä ympäri maailmaa muuttamaan elämäntapaansa ja vähentämään ympäristökuormitusta. Mitä ammattilainen tai harrastajavalokuvaaja voi tehdä ympäristön säästämiseksi? Voimmeko löytää yksinkertaisia menetelmiä tulosten aikaansaamiseksi? Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, millaisia ​​muutoksia aion tehdä tai olen jo tehnyt vähentääkseni ympäristön kuormitusta:

 1. Auton käyttämisen sijasta ajan pyörällä, matkustan bussilla, junalla tai sähköisellä pyörällä tai vain kävelen.
 2. Aion rajoittaa matkustamista ja tutustua enemmän kotikaupunkiini ja lähikuntiin.
 3. Olen lopettanut valokuvaamisen lentokoneesta ja käytän nyt dronea ilmakuvauksiin.
 4. Lataan kaikki akut aurinkokennoilla tai muista vihreistä lähteistä.
 5. Tulostan kuvat ainoastaan vakiokoossa, jotta vältän jätteet paperisilppujen muodossa.
 6. Olen vähentänyt pilvipalvelujen käyttöä ja tallentanut valokuvat ulkoiselle kiintolevylle ja SD-kortille.
 7. Olen tyytyväinen tuotteisiin, joita minulla on, enkä enää kerää uusinta uutta saatavilla olevaa.
 8. Jos ostan jotain uutta, yritän löytää muuta käyttötarkoitusta jäljelle jääneelle materiaalille. Esimerkiksi GoPro-pakkauksen muovikoteloa käytetään nyt kynäkotelona.
 9. Monet kameravalmistajat pakottavat asiakkaat ostamaan uusia laitteita, kun he kehittävät jotain uutta. Valitsin Fujifilmin, koska he ovat päivittäneet kameran ohjelmiston (kolme kertaa) uuden mallin julkaisemisen sijaan. Myös valmistajan vastuullinen asenne asiakkaan resursseihin säästää ympäristöä!
 10. Pidän kaikki laitteet erittäin hyvässä kunnossa. Tämä parantaa jälleenmyyntiarvoa, mikäli päätän ostaa jotain uutta.

Onko sinulla ideoita siitä, miten voi rasittaa ympäristöä vähemmän valokuvaajana? Jos näin on, tee se!

Shooting Hockey 39

Hockey is not the easiest place to test a camera’s performance but it is a great way to quickly get to know your equipment. Instead of shooting wildly around you, I recommend you to choose a theme for each period. During last week’s game, I decided to take a closer look at the goalkeeper. Fujifilm X-T1 was used for still images and the Fujifilm X-T2 for video shooting (video coming out in the end of March 2017).

hunters_a
The hockey game began in full chaos. Svenska: Matchen började i full kaos. Suomeksi: Ottelu alkoi täydessä kaaoksessa.

SVENSKA: Ishockey är inte det lättaste stället att testa en kameras prestanda på men det är ett bra sätt att snabbt lära känna din utrustning. I stället för att skjuta vilt omkring dig, rekommenderar jag dig att välja ett tema för varje period. Under förra veckans match valde jag att ta en närmare titt på målvakten. Fujifilm X-T1 användes för stillbilder och Fujifilm X-T2 för videofilmning (videon publiceras under mars månad 2017). Rajala Pro Shop.

SUOMEKSI: Jääkiekko ei ole helpoin paikka testata kameran suorituskykyä, mutta se on erinomainen paikka oppia tuntemaan kamerasi. Sen sijaan, että kuvaat kaikkea mitä kerkeät, kannattaa keskittyä johonkin teemaan pelierän aikana. Viime viikon ottelussa päätin tarkkailla maalivahdin työskentelyä. Fujifilm X-T1 käytettiin stillkuvia varten ja Fujifilm X-T2 videota varten (video julkaistaan maaliskuun loppupuolella 2017). Rajala Pro Shop.

hunters_b
The goalkeeper had to work hard for his payment. Svenska: Målvakten fick verkligen slita för sin lön. Suomeksi: Maalivahti joutui koville.
hunters_c
Mr. 39 offered beautiful saves during the game. Svenska: 39:an bjöd på imponerande räddningar. Suomeksi: Maalivahdin työskentely oli kaunista katseltavaa.
hunters_d
Sometimes it can be a bit difficult with self-control. Svenska: Känslorna hettade till runt målet. Suomeksi: Joskus saattaa olla vaikea harjoittaa itsehillintää.

hunters_e

hunters_f

hunters_g
There are different ways to cool down . . . Svenska: Det finns olika sätt att kyla ner sig på . . . Suomeksi: On olemassa erilaisia tapoja viilennykseen . . .
hunters_h
. . . even if a goal must feel like a cold shower. Svenska: . . . även om målen måste kännas som en kalldusch. Suomeksi: . . . vaikka maali varmaan tuntui kuin kylmältä suihkulta.
Hunters6
The result/matchresultatet/lopputulos Titaanit-Hunters: 7-6.

In the next blog post, I will show you the best positions to shoot from. You will also get tips about the best camera settings for Fujifilm X-T1 and X-T2. I will also give advice about what Fujinon lenses you should use for ice hockey.

SVENSKA: I nästa blogg-inlägg skall jag visa de bästa positionerna att skjuta ifrån. Du kommer också att få tips om de bästa inställningarna för Fujifilm X-T1 och X-T2, samt råd om vilka Fujinon-objektiv det lönar sig att använda sig av för ishockeymatcher.

SUOMEKSI: Seuraavassa blogijutussa näytän sinulle jääkiekon parhaat kuvauspaikat. Saat myös vinkkejä parhaista kamera-asetuksista sekä tietoa mitkä Fujinon-lasit kannattaa ottaa jääkiekkomatkoille mukaan.

The DSLR killer!?

I have watched for hours on YouTube videos about the Fujifilm X-T2 camera. Many people speak against mirrorless cameras in these videos. Is it a serious tool for full-time photographers or not? When the Fujifilm XT2 came in for testing from Fujifilm Nordic I got the idea to start doing tests by photographing icehockey. Sports at an high tempo, in low light conditions will tell you what your camera is going for. Is Fujifilm X-T2 a DSLR-killer or not? Well, you can see it by yourself following with the hockey game between Titaanit and Hunters (all pic’s ISO 3500):

SVENSKA: Jag har suttit i timmar och sett på YouTube om nyhetskameran Fujifilm X-T2. Många talar för och minst lika många talar emot spegellösa modeller som seriösa redskap för heltidsfotografer. Så då Fujifilm X-T2 kom in för testning från Fujifilm Nordic fick jag iden att starta testen med att fotografera ishockey. Idrott i snabb tempo, under svaga ljusförhållanden avgör bäst vad kameran går för. Är den en DSLR-killer eller inte? Vi ställer in filmkänsligheten på ISO 3500 och så följer du med på matchen mellan Titaanit och Hunters (bildserien):

SUOMEKSI: Olen istunut tuntikausia ja katsonut YouTubessa videoita uutuuskamerasta Fujifilm X-T2. Monet miettivät näissä videoissa; ovatko peilittömät kamerat varteenotettava työkalu ammattikuvaajille? Päätin testata tätä kysymystä valokuvaamalla jääkiekkoa. Nopeatempoinen urheilu on oivallinen alusta asettaa valokuvauslaitteet koetukselle. Voittaako peilitön kamera peilikameran mennen tullen, vai ei? ISO-herkkyys 3500, ja sitten ei muuta kuin seuraamaan jääkiekko-ottelua Titaanit-Hunters (katso kuva- sarja):

irjala161202a
The text on the hockey rink “oil changes with no appointment necessary”  Svenska: Texten på ishockeyrinken “oljebyten utan att förhandsboka” 😉
irjala161202b
The excitment feels in the air!  Svenska: Spänningen känns i luften! Suomeksi: Jännitys tiivistyy!
irjala161202e
The first goal.  Svenska: Det första målet. Suomeksi: Ensimmäinen maali.
irjala161202g
Lots of goals and high tempo . . . Svenska: Ett fartfyllt spel med många mål . . . Suomeksi: Vauhdikas ja maalirikas ottelu . . .
irjala161202h
. . . and negotiating skills are needed.  Svenska: . . . medförde en hel del förhandlingar. Suomeksi: . . . vaatii myös neuvottelutaitoja.

irjala161202j

irjala161202k
Titaanit (red/röd/punainen): 8 – Hunters: 4 (goals/mål/maalia)
irjala161202m
Fujifilm X-T2, is it an DSLR-killer?  Svenska: Är X-T2:an en DSLR-killer? Suomeksi: Kumpi on parempi, peilitön- vai peilikamera?

I have shot two hockey games with the Fujifilm X-T2 camera and two of my photographs have been published in Finnish news media!

SVENSKA: Jag har nu fotograferat två ishockeymatcher med Fujifilm X-T2 och två av mina fotografier har blivit publicerade i finska nyhetsmedier!

SUOMEKSI: Kaksi jääkiekko-ottelua on nyt ehditty kuvata Fujifilm X-T2-kameralla ja kaksi valokuvaa näistä otteluista on myös saatu julkaistua!

With a mirror, or without?

When I started to shoot for the Finnish aviation magazine Ilmailu I chose to buy the Nikon D750 DSLR camera because the mirrorless models on the market at that time felt more or less like toys. Two weeks ago, I got my first Fujifilm camera from Rajala Pro Shop. The mirrorless Fujifilm X-T1 camera feels good and gives the impression to be a tool of high quality. The following properties of the X-T1 impressed me a lot:

SVENSKA: Då jag började fotografera digitalt för den finska luftfartstidningen Ilmailu valde jag att köpa Nikon D750 för detta ändamål eftersom de spegellösa modellerna som då fanns på marknaden kändes mer eller mindre som leksaker. För två veckor sedan fick jag tag på en Fujifilm X-T1 från Rajala Pro Shop. Den kändes bra i handen och gav intrycket att vara en kamera av hög kvalité. Följande egenskaper på X-T1:an gjorde intryck på mig:

SUOMEKSI: Silloin kun aloin kirjoittaa ja kuvata Ilmailu-lehdelle päätin hankkia Nikon D750 tähän tarkoitukseen koska kompaktikamerat, jotka olivat sillä hetkellä markkinoilla tuntuivat enemmän tai vähemmän leluilta. Kaksi viikkoa sitten sain käsiini Fujifilm X-T1 Rajala Pro Shop kameraliikkeestä. Fuji tuntuu hyvältä kädessä ja vaikuttaa olevan hyvin laadukas työkalu valokuvaajille. Seuraavat ominaisuudet kamerassa tekivät heti alussa vaikutuksen minuun:

FujiFilmXT1
The main functions are easy to reach on the top of the camera. Svenska: De viktigaste funktionerna är lätta att komma åt på kamerans topp. Suomeksi: Kameran tärkeimmät toiminnot ovat helposti käden ulottuvilla rungon päällä.
xt1_01
Fujifilm X-T1 is a perfect tool for a sports photographer. Svenska: Kameran är ett perfekt redskap för sportfotografen. Suomeksi: Ensimmäistä kertaa jääkiekko-ottelua seuraamassa ja tämä kamera soveltuu urheilukuvauksiin erinomaisesti.
xt1_02
A near-silent cam does not scare my small friends away. Svenska: En nästan ljudlös kamera skrämmer inte bort småfåglarna. Suomeksi: Lähestulkoon äänetön suljin kamerassa pitää pikkulinnut paikallaan.
xt1_03
It’s easy to get close to people with this Fujifilm X-T1 camera. Svenska: X-T1 väcker ingen uppmärksamhet och det är därför lätt att komma nära människor. Suomeksi: Fujifilm X-T1 ei herätä erityisen paljon huomiota ja siksi sen kanssa on helppo lähestyä ihmisiä.
xt1_04
The camera is capable to capture plenty of details even in bad lighting conditions. Svenska: Kameran fångar rikligt med detaljer även under dåliga ljusförhållanden. Suomeksi: Kameran suorituskyky on hyvä säkkipimeässäkin.
xt1_05
The contrast and image colors makes the Fujifilm to its own. Svenska: Kontrasten och färgen i bilfilerna gör Fujifilm till sin egen. Suomeksi: Fujifilmin värimaailma on ainutlaatuinen ja erottuu massasta!